ความรู้เบื้องต้นก่อนการฝึกเล่นกอล์ฟที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเริ่มต้น

ในการเริ่มตีกอล์ฟ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นก่อนการฝึกเล่นกอล์ฟ เพราะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการกอล์ฟนั้นเป็นอย่างไร มีท่าทางและทักษะในการใช้เล่นอะไรบ้าง จึงจะทำให้เข้าใจและทำให้การเล่นกอล์ฟได้ง่ายมากขึ้น โดยความรู้ความรู้เบื้องต้นก่อนการฝึกเล่นกอล์ฟ อันดับแรกเลย คือ การเคลื่อนไหว จะมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ

แบบที่ 1 เคลื่อนไหวอยู่บนเส้นเป้าหมาย (Target Line)  เพื่อต้องการความแม่นยำ

แบบที่ 2 เคลื่อนไหวรอบๆ แกนหรือศูนย์กลางสวิง (Sming Core or Swing Center)  เพื่อต้องการระยะทาง

แต่การเริ่มต้นฝึก ต้องเริ่มจากการฝึกเล่นลูกสั้นๆ บนกรีนและรอบๆกรีน โดยช่วงแรกๆต้องฝึกตีซ็อตตามลำดับต่อไปนี้ก่อน

1.พัตต์ เริ่มต้นด้วยการฝึกพัตต์จากระยะ 3 ฟุต , 6 ฟุต , 12 ฟุต จนกระทั่งออกนอกกรีน และค่อยๆไกลจากกรีนออกไป

2.ลูกสั้น เมื่อพัตต์จนรู้สึกว่ามันไกลเกินไป ให้เปลี่ยนเป็นการฝึกชิพด้วยพิทซิ่งเวดจ์แทน และเมื่อทำการชิพ จนรู้สึกว่ามันไกลเกินไป ให้เปลี่ยนเป็นการฝึกพิทช์ด้วยพิทซิ่งเวดจ์แทน

3.ตีจากสนาม ให้ฝึกตีแบบครึ่งสวิงด้วยพิทซิ่งเวดจ์ เมื่อทำได้แล้วจึงฝึกตีด้วยเหล็ก 8

4.ตีจากที ให้เริ่มฝึกครึ่งสวิงตีด้วยเหล็ก 8 เมื่อสามารถทำได้แล้ว จึงฝึกตีด้วยเหล็ก 5

แต่ก่อนที่จะฝึกตีนั้น ควรจะทำความรู้จักและเข้าใจองค์ประกอบของการตีเสียก่อนว่า การตีกอล์ฟนั้นจะประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.เจตนาจะตี คือการที่เราจะทำการหันไม้กอล์ฟใส่ลูกกอล์ฟในทิศทางที่ต้องการตีออกไป เจตนาจะตีถือเป็นหัวใจหลักของการเล่นกอล์ฟ

2.ลักษณะการตี มี 2 ลักษณะคือ

การตีแบบสโตรค เป็นการตีที่เคลื่อนไหวอยู่บนเส้นเป้าหมาย ใช้แรงจากที่ใดที่หนึ่ง ไม่ซับซ้อน มัพัตต์เป็นต้นแบบ

การตีแบบสวิง เป็นการตีที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอันใดอันหนึ่งของมือ แขน ลำตัว โดยจะเคลื่อนไหวรอบๆแกนสวิงหรือศูนย์กลางสวิง

3.แรง คือแรงที่ผู้ฝึกนำมาใช้ในการตีแต่ละครั้ง ได้แก่

แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสวิง ด้วยซีกตัวด้านซ้าย

แรงหวดด้วยมือหรือแขน รวมทั้งการทำงานของซีกตัวด้านขวา

แรงสะบัดข้อมือ

แรงโยน แรงสโตรคตามน้ำหนักมือ

4.ขนาดแรง คือ ขนาดแรงที่ต้องการตีในแต่ละแบบว่าต้องใช้ขนาดแรงเท่าไหร่

5.ตัวนำตี หมายถึง จุดที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกและได้สัมผัสและใช้เป็นตัวนำความเคลื่อนไหว กระตุ้นให้ทุกส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องทำงานไปพร้อมๆกัน

ความรู้เบื้องต้นก่อนการฝึกเล่นกอล์ฟนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักกอล์ฟฝึกใหม่ จะต้องทำความเข้าใจให้ดี เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการตีกอล์ฟในระดับต่อไป